DeDenkDoos

Een magische doos voor het kinderbrein

 

fb.    in.    pt.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden DeDenkDoos , gevestigd te Kruibeke. 

Versie geldig vanaf 1 juni 2018.

Algemene Voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van  producten die te koop worden aangeboden op www.dedenkdoos.com . Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling via de webshop van DeDenkDoos houdt in dat u deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW.

1.3 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.dedenkdoos.com  geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

1.4 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met DeDenkDoos. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op DeDenkDoos beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.5 Het intellectueel eigendomsrecht en het wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij DeDenkDoos.

1.6 DeDenkDoos behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

1.7 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2. Levering kant-en-klare pakketten

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal DeDenkDoos bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door DeDenkDoos geleverde zaken aan de afnemer zijn aangeboden. 

2.4 De pakketten worden met de post in een gesloten envelop aan u opgestuurd. De kosten die aan deze verzending voorafgaan, worden aan u verrekend bij de afrekening van uw pakket.

2.5 Er worden uitsluitend pakketten opgestuurd naar adressen in België en Nederland.

3 Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van DeDenkDoos. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

3.2 De merknaam DeDenkDoos en het merkteken van DeDenkDoos zijn beschermd met een eigendomsrecht. Niets aan het merkteken mag gewijzigd worden of door derden worden overgenomen.

4 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

4.1 DeDenkDoos is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

4.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan DeDenkDoos. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

4.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan DeDenkDoos) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan DeDenkDoos. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 4 dagen na levering aan DeDenkDoos schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door DeDenkDoos gegrond worden bevonden, zal DeDenkDoos naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen.

5 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

5.1 Op de digitale producten van DeDenkDoos berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren. 

5.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5.3 Het is de gebruiker niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de digitale leermiddelen.

6 Bestelling annuleren

6.1 Op digitale producten van DeDenkDoos geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

7. Overmacht

7.1 DeDenkDoos is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van DeDenkDoos alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

7.3 DeDenkDoos behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DeDenkDoos gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8. diversen

8.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

8.2 Indien u een bestelling plaatst bij DeDenkDoos, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van DeDenkDoos. DeDenkDoos houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Wij houden ons aan de nieuwe privacywetgeving.

8.3 DeDenkDoos respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Voor vragen kunt u via email contact met ons opnemen: hallo@dedenkdoos.com

 

 

.